Δ. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ: \"Δέν θά αργήσει καί ή παρ\' ημίν μουσική τέχνη νά ανέλθη είς τήν εμπρέπουσα θέσιν καί περιωπήν\" (του Γ. Λιγνού)

TOP